online compiler and debugger for c/c++

code. compile. run. debug. share.
Source Code    Language
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <math.h> int main(int argc,char **argv) { char fonksiyon[50]; int a,i,b,katsayi,sabitsayi,kss,uss,sonuc,toplam; int katsayilar[10]; int usler[10]; float birincisayi,ikincisayi,bolmesayisi; char yontem[50]; printf("Fonksiyonu Giriniz. (3x^4+2x+5 gibi)\n"); scanf("%s",fonksiyon); printf("Aralığın Başlangıç Noktasını Giriniz.\n"); scanf("%f",&birincisayi); printf("Aralığın Son Noktasını Giriniz.\n"); scanf("%f",&ikincisayi); printf("Fonksiyonun Bölünme Sayısını Giriniz.\n"); scanf("%f",&bolmesayisi); printf("Yöntemi Giriniz.(Midpoint,Rectangle,Simpsons,Trapezoid)\n"); scanf("%s",yontem); i=0; b=0; kss=0; uss=0; katsayi=1; a=strlen(fonksiyon);//Fonksiyonun uzunluğunu for içinde //kaç kez döndürüleceğini hesaplamak while(i<a) //için fonksiyonun uzunluğunu hesapladım. { if(fonksiyon[i]=='+') {//fonksiyonda +'yı yakaladığında + ile x arasındaki // değerleri usler'e atıyor. usler[uss]=katsayi; uss=uss+1; b=0;//katsayı değişkenin değerini sıfırlıyor katsayi=1; } if(fonksiyon[i]=='x') {//x değerini yakaladığında x'den öncekiler katsayı //olacağından dolayı katsayilar'a atıyor. katsayilar[kss]=katsayi; kss=kss+1; b=0; katsayi=1; } if(fonksiyon[i]=='-') {//- değerini bulduğunda bir sorgu yapıyor. if(fonksiyon[i-1]=='^') {//-'den önceki değer üs ise ve polinom fonksiyonda //öyle bir değer olamayacağı için program hata veriyor. printf("HATA! Geçerli bir fonksiyon giriniz.\n"); return 0; } else {//eğer başka bir değerse katsayının eksisi olacağı için //katsayıyı -1 ile çarpıyor. katsayi=katsayi*(-1); } } if(fonksiyon[i]=='0'||fonksiyon[i]=='1'||fonksiyon[i]=='2'|| fonksiyon[i]=='3'||fonksiyon[i]=='4'||fonksiyon[i]=='5'|| fonksiyon[i]=='6'||fonksiyon[i]=='7'||fonksiyon[i]=='8'||fonksiyon[i]=='9') {//fonksiyonda sorgulanan değer sayı ise sayıyı //katsayi değişkenine atıyor b = b+1; if (b>1) {//eğer birden fazla basamaklı bir değer ise //bunu tespit etmek için b değişkeni atadım. //varolan katsayıyı 10 ile çarpıp ekliyor. katsayi = katsayi*10; katsayi = katsayi+(fonksiyon [i]-'0'); //yukarıdaki işlem char'ı integer'e çeviriyor. } else {//b sayısı 0 ise direk olarak atıyor. katsayi = katsayi*(fonksiyon[i]-'0'); } if ((i+1)==a) {//eğer fonksiyondaki son değerde isek //sabit sayımızı bulmuş oluyoruz. if(fonksiyon[i-1]!='^')//önceki değer üs işareti ise {sabitsayi=katsayi;//sabit sayı 0 olur. } else { sabitsayi=0; usler[uss]=katsayi; uss=uss+1; b=0;//katsayı değişkenin değerini sıfırlıyor katsayi=1; } } } i=i+1; } for(int y=0;y<uss;y++){ printf("%d.değerin katsayısı=%d üssü=%d \n",y+1,katsayilar[y],usler[y]); }//Burada değerlerin özelliklerini yazdırdım. printf("Sabit sayı=%d\n",sabitsayi); //sabit sayıyı da yazdırdım. //fonksiyon parçalama işini halletikten sonra //fonksiyonda yerine yazma kısmına geldik. float u_toplam=0; float u_toplam2=0; float k_sonuc=0; float sayi=0; float h,p; h=(ikincisayi-birincisayi)/bolmesayisi; //h değişkeni farkı bulup bölme sayısına bölüyor //böylece her defasında eklenecek değeri buluyoruz. p=birincisayi+h; //p sonraki değerimiz oluyor. switch (yontem[0]){ case 'M'://burada case değeri int bir değere case 'm'://eşit olması nedeniyle ilk harfe bakıyor. for(int l=1;l<bolmesayisi;l++){ //bu döngü bölme sayısı kadar dönüyor. for(int j=0;j<uss;j++){ //bu döngü her x kadar dönüyor. //midpointe göre ikisinin ort değerini bulup //fonksiyonda yerine yazmak lazım sayi=(p+birincisayi)/2; //ortalamayı buluyor sayi=pow(sayi,usler[j]); //önceden kendi yazdığım üs alma fonksiyonunu //burada çalıştıramadığım için pow kullanmak //zorunda kaldım. sayi=sayi*katsayilar[j]; //her x katsayısını aldım. u_toplam=sayi+u_toplam; //hepsini u_toplam değerine aktardım. } u_toplam+=sabitsayi; //en son olarak sabit sayıyı topladım. u_toplam*=(p-birincisayi); //midpointe göre ikisinin farkı ile çarptım. k_sonuc += u_toplam; //her değeri karışmaması için k_sonuc'a aktardım. u_toplam=0; birincisayi = birincisayi + h; //yukarıda h kadar ilk sayımızı arttırıyoruz. p = p + h;//p de aynı şekilde artıyor. } break; case 'R'://Rectangle kuralına göre soldaki case 'r'://değeri ile aradaki farkı çarpmamızı istiyor. for(int l=1;l<bolmesayisi;l++){ for(int j=0;j<uss;j++){ sayi=birincisayi;//ortalama bulmaya gerek kalmıyor. sayi=pow(sayi,usler[j]); sayi=sayi*katsayilar[j]; u_toplam=sayi+u_toplam; }//diğer işlem midpointteki gibi oluyor. u_toplam+=sabitsayi; u_toplam*=(p-birincisayi); k_sonuc += u_toplam; u_toplam=0; birincisayi = birincisayi + h; p = p + h; } break; case 'T': case 't': for(int l=1;l<bolmesayisi;l++){ for(int j=0;j<uss;j++){//f(a) kısmını bulduk sayi=birincisayi; sayi=pow(sayi,usler[j]); sayi=sayi*katsayilar[j]; u_toplam=sayi+u_toplam; } u_toplam+=sabitsayi; for(int j=0;j<uss;j++){//f(b) kısmını da bulduk sayi=p; sayi=pow(sayi,usler[j]); sayi=sayi*katsayilar[j]; u_toplam=sayi+u_toplam; } u_toplam+=sabitsayi; u_toplam = u_toplam / 2;//Trapezoid kuralını u_toplam*=(p-birincisayi);//uyguladım k_sonuc += u_toplam; u_toplam=0; birincisayi = birincisayi + h; p = p + h; } break; case'S': case's': for(int l=1;l<bolmesayisi;l++){ for(int j=0;j<uss;j++){//f(a) kısmı sayi=birincisayi; sayi=pow(sayi,usler[j]); sayi=sayi*katsayilar[j]; u_toplam=sayi+u_toplam; } u_toplam+=sabitsayi; for(int j=0;j<uss;j++){//f(b) kısmı sayi=p; sayi=pow(sayi,usler[j]); sayi=sayi*katsayilar[j]; u_toplam=sayi+u_toplam; } u_toplam+=sabitsayi; for(int j=0;j<uss;j++){//simpsons kuralındaki sayi=(p+birincisayi)/2;//ara değerin bulunması. sayi=pow(sayi,usler[j]); sayi=sayi*katsayilar[j]; u_toplam2=sayi+u_toplam2; }//f((a+b)/2) kısmını karışmaması için u_toplam2'ye atadım. u_toplam2+=sabitsayi; u_toplam = u_toplam + 4*u_toplam2;//kuralın uygulanması u_toplam*=(p-birincisayi)/6; k_sonuc += u_toplam; u_toplam2=0; u_toplam=0; birincisayi = birincisayi + h; p = p + h; } break; } printf("%s Fonksiyonuna göre sonuç = |%f| \n",fonksiyon,k_sonuc); //Sonucumuzu yazdırıyoruz return 0; }

Compiling Program...

Command line arguments:
Standard Input: Interactive Console Text

        

        

Program is not being debugged. Click "Debug" button to start program in debug mode.

#FunctionFile:Line
VariableValue
RegisterValue
ExpressionValue